#mysticmessengerjaehee

84,282 posts

Loading...
He is so cUTE I'M DYING ♡ ☆ ♡ ☆ Credits to: ssophia321.tumblr.com If you repost please tag or credit the artist!! ♡ ☆ ♡ ☆ All the love,  MC. #mysticmessenger #mm #mysticmessengerjumin #mysticmessengerzen #mysticmessengeryoosung #mysticmessengerjaehee #mysticmessengersaeran #mysticmessengerseven #juminhan #yoosungkim #jaeheekang #hyunryu #zen #sevenceroseven #saeyoungchoi #saeranchoi #unknow
Loading...
has entered the chat.......... ∗ [ᴠ ɪs ᴛʏᴘɪɴɢ...] ⊹ “𝐼 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝓎𝑜𝓊!~” ∗ ⊹ Open roleplay!~ ∗ Random Tags! Comment if you don’t want to be tagged! ⊹ ∗ Follow @V.Jihyun_Kim (me) for more! 📸 ⊹ ∗ ⊹ ∗ Comment down below to be tagged. ⊹ ∗ ⊹ ∗ ⊹ Credit to the artist. ∗ DM or COMMENT if you want your art taken down ⊹ ∗ ⊹ ᴠ ʜᴀs ʟᴏɢɢᴇᴅ ᴏᴜᴛ ∗ Ignore tags! ∗ ⊹ #mysticmessenger #vmysticmessenger #zenmysticmessenger #juminmysticmessenger #rikamysticmessenger #jaeheemysticmessenger #yoosungmysticmessenger #saeran #saeyoung #elizabeththethird #elizabeththe3rd #mysticmessengermeme #art #photography #roleplay #followme #mysticmeme #mysticmessenger #doesjuminhanisgay #mysticmessengerv #mysticmessengeryoosung #mysticmessengerjumin #mysticmessengerzen #mysticmessengerjaehee #mysticmessengerseven #mysticmessenger707 #mysticmessengersaeran #mysticmessengersaeyoung #mysticmessengerluciel #mysticmessengerrika #mysticmessengervanderwood
i asked for 2% milk not 1%, are you trying to kill me!????😤🔥🔥🔥
Jaehee deserves a break!!! ~A ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ : : : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : ❀~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ❀~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ L͜͡i͜͡k͜͡e͜͡ a͜͡n͜͡d͜͡ f͜͡o͜͡l͜͡l͜͡o͜͡w͜͡ @X͜͡.m͜͡y͜͡s͜͡t͜͡i͜͡c͜͡_f͜͡a͜͡n͜͡g͜͡i͜͡r͜͡l͜͡s͜͡.X͜͡ ——————————————————————————— Credits~~ Unknown artist DM if you know the artist Will take down if artist does not permit ——————————————————————————— : : : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : ❀~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ❀~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀💕//{I G N O R E T A G S}//💕 ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ #mysticmessengerray #mysticmessengersaeran #mysticmessengerunknown #mysticmessengermc #mysticmessenger #mysticmessengeryoosung #mysticmessengerjumin #mysticmessengerzen #707 #mysticmessengerjaehee #rfa #mysticmessengerrika #minteye #luciel #choitwins #MC #jaehee #zen #jumin #yoosung #ray #unkown #saeran #v #jihyunmysticmessenger #jihyunkim #jihyun #yoosungkim
I feel bad the first thing she thinks about is work even when she is drunk... ~A ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ : : : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : ❀~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ❀~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ L͜͡i͜͡k͜͡e͜͡ a͜͡n͜͡d͜͡ f͜͡o͜͡l͜͡l͜͡o͜͡w͜͡ @X͜͡.m͜͡y͜͡s͜͡t͜͡i͜͡c͜͡_f͜͡a͜͡n͜͡g͜͡i͜͡r͜͡l͜͡s͜͡.X͜͡ ——————————————————————————— Credits~~ Unknown artist DM if you know the artist Will take down if artist does not permit ——————————————————————————— : : : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : ❀~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ❀~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀💕//{I G N O R E T A G S}//💕 ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ #mysticmessengerray #mysticmessengersaeran #mysticmessengerunknown #mysticmessengermc #mysticmessenger #mysticmessengeryoosung #mysticmessengerjumin #mysticmessengerzen #707 #mysticmessengerjaehee #rfa #mysticmessengerrika #minteye #luciel #choitwins #MC #jaehee #zen #jumin #yoosung #ray #unkown #saeran #v #jihyunmysticmessenger #jihyunkim #jihyun #yoosungkim
Basically Ray route ♡ ☆ ♡ ☆ Credits to: harmonia99.tumblr.com & @harmonia99 If you repost please tag or credit the artist!! ♡ ☆ ♡ ☆ All the love,  MC. #mysticmessenger #mm #mysticmessengerjumin #mysticmessengerzen #mysticmessengeryoosung #mysticmessengerjaehee #mysticmessengersaeran #mysticmessengerseven #juminhan #yoosungkim #jaeheekang #hyunryu #zen #sevenceroseven #saeyoungchoi #saeranchoi #unknow
Please dm me pregame succi pics or anything involving the pregame rats and or coke itchy pics.. I beg you please.. :(( [!!!Permission has been asked to post this!!!] ═══════ °• ♔ •° ═══════ ❥ 【Credit】❝ellynoise❞ ❆ ➽【Source】❝Tumblr❞ ❆ ❥ 【Game】❝Mystic Messenger❞ ❆ ➽【Note 1】❝You can DM me if you want your work removed.❞ ❆ ❥ 【Note 2】❝ Don't repost from me or else I'll lock you in my basement >:( ❞ ═══════ °• ♔ •° ═══════ ↓↓↓【Tags】↓↓↓ ═══❆═══ #mysticmessenger #saeran #saeyoungchoi #707 #saeranchoi #cheritzmysticmessenger #mysme #rayroute #vroute #jihyunkim #vmysticmessenger #rikamysticmessenger #rfamysticmessenger #yoosung #hyunryu #jaeheekang #juminhan #mysticmessengersaeran #mysticmessenger707   #mysticmessengerjumin #mysticmessengeryoosung #mysticmessengerzen #mysticmessengerjaehee #mysticmessengerjumin
Part 5 Finale:) Let me know if you Guys want more comics like this~A ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ : : : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : ❀~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ❀~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ L͜͡i͜͡k͜͡e͜͡ a͜͡n͜͡d͜͡ f͜͡o͜͡l͜͡l͜͡o͜͡w͜͡ @X͜͡.m͜͡y͜͡s͜͡t͜͡i͜͡c͜͡_f͜͡a͜͡n͜͡g͜͡i͜͡r͜͡l͜͡s͜͡.X͜͡ ——————————————————————————— Credits~~ Devianart—>MariStoryArt Will take down if artist does not permit ——————————————————————————— : : : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : ❀~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ❀~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀💕//{I G N O R E T A G S}//💕 ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ #mysticmessengerray #mysticmessengersaeran #mysticmessengerunknown #mysticmessengermc #mysticmessenger #mysticmessengeryoosung #mysticmessengerjumin #mysticmessengerzen #707 #mysticmessengerjaehee #rfa #mysticmessengerrika #minteye #luciel #choitwins #MC #jaehee #zen #jumin #yoosung #ray #unkown #saeran #v #jihyunmysticmessenger #jihyunkim #jihyun #yoosungkim
TwT I really want saeran route ♡ ☆ ♡ ☆ Credits to: iraseuyin.tumblr.com & @iraseugin If you repost please tag or credit the artist!! ♡ ☆ ♡ ☆ All the love,  MC. #mysticmessenger #mm #mysticmessengerjumin #mysticmessengerzen #mysticmessengeryoosung #mysticmessengerjaehee #mysticmessengersaeran #mysticmessengerseven #juminhan #yoosungkim #jaeheekang #hyunryu #zen #sevenceroseven #saeyoungchoi #saeranchoi #unknow
〘 Exᴘᴀɴᴅ ᴍᴇ! 〙 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✐┊☕⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ᴄʀᴇᴅɪᴛs➳⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ mysticplush on tumblr ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ʟɪɴᴋ➳⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://mysticplush.tumblr.com/post/182227681286/good-morning-sunshine-tiny-jihyun-got-you-a ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‣Dear artist/creator if you want this removed please DM me. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ──☆: *─★─* :☆──⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #mysticmessenger #수상한메신저 #cheritz #otome #luciel #lucielchoi #saeyoung #saeyoungchoi #jumin #juminhan #zen #jaeheekang #jaehee #assistantkang #yoosung #yoosungkim #saeran #saeranchoi #rika #v #jihyun #zumin #yooseven  #707 #mysticmessengerroute #mysticmessengerjumin #mysticmessengersaeyoung #mysticmessengerzen #mysticmessengerjaehee #mysticmessengeryoosung ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 【January 23 2019】
I'm sorry, I prefer ketchup😜 dt: @_claudiamarcucci_ cc: mine ac: idr
★sAeRaN★ . 【알 수 없는】 .☆★☆★☆★☆★☆ .♡follow my main @hijikxta ♡ . ☆★☆★☆★☆★☆ . »»—C͟͟R͟͟E͟͟D͟͟I͟͟T͟͟ T͟͟O͟͟ A͟͟R͟͟T͟͟I͟͟S͟͟T͟͟—«« ★ »»— #anime #mysticmessengersaeyoung #mysticmessengerseven #mysticmessengersaeran #mysticmessengerray #mysticmessengerjaehee #mysticmessengerjumin #mysticmessengeryoosung #mysticmessengerzen #mysticmessengerv #mysticmessengerrika #mysticmessenger #kawaii #cute #animegirl #animeboy #fanart #fanpage #manga #animeworld #otaku #animearts #art #animeart #animefanpage #japan
I love my girls so I did edit but Rika and Jaehee are so underrated af 💛💜 #mysticmessengerrika #mysticmessengerjaehee #mysticmessenger #mysticmessengeredit
sorry for bad transitions sksk the song goes so well 😉 WHAT HAPPENED TO THE QUALITY THOO . . dt: ? ac: maiwaify media: mystic messenger (game) . . . . . . . . . . . . . . . . (ignore tags) #mysticmessenger #mysticmessengeredit #mmedit #yoosungkim #mysticmessengeryoosung #jaeheekang #mysticmessengerjaehee #zen #mysticmessengerzen #hyunryu #juminhan #mysticmessengerjumin #saeyoungchoi #lucielchoi #mysticmessengersaeyoung #mysticmessengerv #jihyunkim #saeranchoi #mysticmessengersaeran #mysticmessengerrika #rfa #mysticmessengerray
нαѕ єитєяє∂ тнє ¢нαтяσσм... - What will you do with Jaehee on your birthday? Find out uwuwuwu - ᴜsᴇʀ: ˢᴱᵛᴱᴺ–ᶜᴴᴼᴵ– ᴘᴀssᴡᴏʀᴅ: ᴰᴼᴱˢᴶᵁᴹᴵᴺᴴᴬᴺᴰᴵˢᴳᴬᵞ1 - ʟօǟɖɨռɢ... - ɦǟċkɨռɢ ɨռ... - ᒪOᗩᗪEᗪ! - ~ᏔᎬᏞᏟᎾᎷᎬ ᎢᎾ ᎢᎻᎬ ᎡFᎪ~ ᴄʀᴇᴅɪᴛ: me ^^ ~ᏢᏞᎬᎪᏚᎬ ᏒᎬᏢᎾᏚᎢ ᏔᏆᎢᎻ ᏟᎡᎬᎠᏆᎢ~ - †Ѧℊ﹩: #mm #mysticmessenger #707 #jaeheekang #jaehee #kang #mmjaehee #mmkang #jkang #assistantkang #mysticmessengerjaehee #mysticmessengerjaeheekang #assistantjaeheekang #606 #mc #elizabeththe3rd #juminhan #rfa #zen #ryuhyun #jihyunkim
࿐༷ྃ ་ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ̗̀𖠄 ╱╱ i have the preamble stuck in my head. THE PREAMBLE ⠀⠀⠀⠀⠀ ུ ྀ𝑪𝑹𝑬𝑫𝑰𝑻𝑺 minieee2 on tumblr ⠀⠀⠀⠀⠀ 𝑇𝑎𝑔𝑠 ━━───┈┈ #mysticmessenger #rfa #saeyoungchoi #lucielchoi #saeranchoi #mysme #juminhan #jaeheekang #games #애니메이션 #yoosungkim #minteye #cartoon #oc #otome #roleplay #anime #manga #cheritz #digitalart #mysticmessengerfanart #fanart #mysticmessengerjumin #707 #mysticmessengersaeran #mysticmessengerjaehee #アニメ #mysticmessengerzen #mm #mysticmessengeryoosung
࿐༷ྃ ་ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ̗̀𖠄 ╱╱ cutest genderbent ship in the ENTIRE GODDAMN WORLD ⠀⠀⠀⠀⠀ ུ ྀ𝑪𝑹𝑬𝑫𝑰𝑻𝑺 sketchyy-pencil on tumblr ⠀⠀⠀⠀⠀ 𝑇𝑎𝑔𝑠 ━━───┈┈ #mysticmessenger #rfa #saeyoungchoi #lucielchoi #saeranchoi #mysme #juminhan #jaeheekang #games #애니메이션 #yoosungkim #minteye #cartoon #oc #otome #roleplay #anime #manga #cheritz #digitalart #mysticmessengerfanart #fanart #mysticmessengerjumin #707 #mysticmessengersaeran #mysticmessengerjaehee #アニメ #mysticmessengerzen #mm #mysticmessengeryoosung
I don’t know if I was sneezing, laughing or had an itchy nose but full candid Jaehee photo. 🤷🏻‍♀️ 🤷🏻‍♀️ 🤷🏻‍♀️ 🤷🏻‍♀️ #melbournecosplayer #jaeheekang #mysticmessenger #mmcosplay #jaehee #mysticmessengerjaehee #jaeheecosplay #cosplayer #cosplaygirl #cute #kawaii #candid #cosplay
Has entered the chatroom... - That shit hurted♡ - Credit to @angelmiico ( DM for removal) - - ─────────────────────── Follow @saeran_chxi for more! ♡ • ♡ • ─────────────────────── ↝ Hashtags : ↷ #mysticmessenger #mysticmessengerzen #mysticmessengerjumin #mysticmessengerjaehee #mysticmessenger707 #mysticmessengeryoosung #mysticmessengerunknown #mysticmessengerv #otomegame #otomegames #otome #707 #saeyoungchoi #lucielchoi #jumin #juminhan #yoosung #yoosungkim #jaehee #jaeheekang #zen #v #hyunryu #saeran #saeranchoi #cheritz #saeyoung #luciel
V es tan aksbakdvsjsbahdhsj esto es tan tierno >\\\< . [Imágenes sacadas de Facebook, no alcanzo a entender la firma pero créditos a su autor] »#mm #mysticmessengerrfa #mysticmessengerv #mysticmessengerzen #mysticmessengerfanart #mysticmessenger707 #mysticmessengeryoosungkim #mysticmessengerjaehee #mysticmessengerotome #mysticmessengerespañol #mysticmessengerminteye
ᑭᖇᙓSS ᖴOᖇ ᙏOᖇᙓ ↓ ⠀ ⠀ ⠀ 𝑪𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕 ~ genobeva-k on Tumblr ⠀ ⠀ ⠀ ツ ⠀⠀⠀❥ ┆٩(๑❛ᴗ❛๑)۶ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ .・゜゜・ Ƭαgѕ ・゜゜・. #Saeran #mysticmessenger #unknown #saeranchoi #choitwin #707 #saeyoung #luciel #mysticmessengersaeran #mysticmessengerunknown #mysticmessengerSaeyoung #mysticmessenger707 #mysticmessengerV #mysticmessengerzen #mysticmessengerjaehee #mysticmessengerjumin #mysticmessengeryoosung #mysticmessengerrika #mysticmessengerjihyun #mysticmessengermc #mc #Jaehee #Zen #Jumin #V #Yoosung #rika
has entered the chat.......... ∗ [ᴠ ɪs ᴛʏᴘɪɴɢ...] ⊹ “𝐻𝓊𝒽? 𝒴𝑜𝓊 𝓌𝒶𝓃𝓉 𝓂𝑒 𝓉𝑜 𝒻𝒶𝓀𝑒 𝓂𝓎 𝑔𝓁𝒶𝓈𝓈𝑒𝓈 𝑜𝒻𝒻? 𝒲𝒽𝓎?” ∗ ⊹ Open roleplay!~ ∗ Random Tags! Comment if you don’t want to be tagged! ⊹ ∗ Follow @V.Jihyun_Kim (me) for more! 📸 ⊹ ∗ ⊹ ∗ Comment down below to be tagged. ⊹ ∗ ⊹ ∗ ⊹ Credit to the artist. ∗ DM or COMMENT if you want your art taken down ⊹ ∗ ⊹ ᴠ ʜᴀs ʟᴏɢɢᴇᴅ ᴏᴜᴛ ∗ Ignore tags! ∗ ⊹ #mysticmessenger #vmysticmessenger #zenmysticmessenger #juminmysticmessenger #rikamysticmessenger #jaeheemysticmessenger #yoosungmysticmessenger #saeran #saeyoung #elizabeththethird #elizabeththe3rd #mysticmessengermeme #art #photography #roleplay #followme #mysticmeme #mysticmessenger #doesjuminhanisgay #mysticmessengerv #mysticmessengeryoosung #mysticmessengerjumin #mysticmessengerzen #mysticmessengerjaehee #mysticmessengerseven #mysticmessenger707 #mysticmessengersaeran #mysticmessengersaeyoung #mysticmessengerluciel #mysticmessengerrika #mysticmessengervanderwood
Has entered the chatroom... - Hahah ♡ - Credit to @god._.seven - ( DM for removal) - - ─────────────────────── Follow @saeran_chxi for more! ♡ • ♡ • ─────────────────────── ↝ Hashtags : ↷ #mysticmessenger #mysticmessengerzen #mysticmessengerjumin #mysticmessengerjaehee #mysticmessenger707 #mysticmessengeryoosung #mysticmessengerunknown #mysticmessengerv #otomegame #otomegames #otome #707 #saeyoungchoi #lucielchoi #jumin #juminhan #yoosung #yoosungkim #jaehee #jaeheekang #zen #v #hyunryu #saeran #saeranchoi #cheritz #saeyoung #luciel
Love how overprotective they r to MC :) ~A ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ : : : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : ❀~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ❀~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ L͜͡i͜͡k͜͡e͜͡ a͜͡n͜͡d͜͡ f͜͡o͜͡l͜͡l͜͡o͜͡w͜͡ @X͜͡.m͜͡y͜͡s͜͡t͜͡i͜͡c͜͡_f͜͡a͜͡n͜͡g͜͡i͜͡r͜͡l͜͡s͜͡.X͜͡ ——————————————————————————— Credits~~ Unknown artist DM if you know the artist Will take down if artist does not permit ——————————————————————————— : : : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : ❀~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ❀~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀💕//{I G N O R E T A G S}//💕 ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ #mysticmessengerray #mysticmessengersaeran #mysticmessengerunknown #mysticmessengermc #mysticmessenger #mysticmessengeryoosung #mysticmessengerjumin #mysticmessengerzen #707 #mysticmessengerjaehee #rfa #mysticmessengerrika #minteye #luciel #choitwins #MC #jaehee #zen #jumin #yoosung #ray #unkown #saeran #v #jihyunmysticmessenger #jihyunkim #jihyun #yoosungkim
Hit me up with the advice Jumin~A ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ : : : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : ❀~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ❀~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ L͜͡i͜͡k͜͡e͜͡ a͜͡n͜͡d͜͡ f͜͡o͜͡l͜͡l͜͡o͜͡w͜͡ @X͜͡.m͜͡y͜͡s͜͡t͜͡i͜͡c͜͡_f͜͡a͜͡n͜͡g͜͡i͜͡r͜͡l͜͡s͜͡.X͜͡ ——————————————————————————— Credits~~ Tumblr—>@/ arashi-chan12 Will take down if artist does not permit ——————————————————————————— : : : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : ❀~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ❀~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀💕//{I G N O R E T A G S}//💕 ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ #mysticmessengerray #mysticmessengersaeran #mysticmessengerunknown #mysticmessengermc #mysticmessenger #mysticmessengeryoosung #mysticmessengerjumin #mysticmessengerzen #707 #mysticmessengerjaehee #rfa #mysticmessengerrika #minteye #luciel #choitwins #MC #jaehee #zen #jumin #yoosung #ray #unkown #saeran #v #jihyunmysticmessenger #jihyunkim #jihyun #yoosungkim
V is a BIG MOOD~A ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ : : : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : ❀~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ❀~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ L͜͡i͜͡k͜͡e͜͡ a͜͡n͜͡d͜͡ f͜͡o͜͡l͜͡l͜͡o͜͡w͜͡ @X͜͡.m͜͡y͜͡s͜͡t͜͡i͜͡c͜͡_f͜͡a͜͡n͜͡g͜͡i͜͡r͜͡l͜͡s͜͡.X͜͡ ——————————————————————————— Credits~~ Insta—> @xaikra Will take down if artist does not permit ——————————————————————————— : : : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : ❀~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ❀~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀💕//{I G N O R E T A G S}//💕 ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ #mysticmessengerray #mysticmessengersaeran #mysticmessengerunknown #mysticmessengermc #mysticmessenger #mysticmessengeryoosung #mysticmessengerjumin #mysticmessengerzen #707 #mysticmessengerjaehee #rfa #mysticmessengerrika #minteye #luciel #choitwins #MC #jaehee #zen #jumin #yoosung #ray #unkown #saeran #v #jihyunmysticmessenger #jihyunkim #jihyun #yoosungkim
WHO TOUCHED MY SPAGETT~A ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ : : : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : ❀~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ❀~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ L͜͡i͜͡k͜͡e͜͡ a͜͡n͜͡d͜͡ f͜͡o͜͡l͜͡l͜͡o͜͡w͜͡ @X͜͡.m͜͡y͜͡s͜͡t͜͡i͜͡c͜͡_f͜͡a͜͡n͜͡g͜͡i͜͡r͜͡l͜͡s͜͡.X͜͡ ——————————————————————————— Credits~~ Instagram —> @xaikra Will take down if artist does not permit ——————————————————————————— : : : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : ❀~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ❀~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀💕//{I G N O R E T A G S}//💕 ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ #mysticmessengerray #mysticmessengersaeran #mysticmessengerunknown #mysticmessengermc #mysticmessenger #mysticmessengeryoosung #mysticmessengerjumin #mysticmessengerzen #707 #mysticmessengerjaehee #rfa #mysticmessengerrika #minteye #luciel #choitwins #MC #jaehee #zen #jumin #yoosung #ray #unkown #saeran #v #jihyunmysticmessenger #jihyunkim #jihyun #yoosungkim
࿐༷ྃ ་ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ̗̀𖠄 ╱╱ wow. anxious about school? i think yes ⠀⠀⠀⠀⠀ ུ ྀ𝑪𝑹𝑬𝑫𝑰𝑻𝑺 ray-berries on tumblr ⠀⠀⠀⠀⠀ 𝑇𝑎𝑔𝑠 ━━───┈┈ #mysticmessenger #rfa #saeyoungchoi #lucielchoi #saeranchoi #mysme #juminhan #jaeheekang #games #애니메이션 #yoosungkim #minteye #cartoon #oc #otome #roleplay #anime #manga #cheritz #digitalart #mysticmessengerfanart #fanart #mysticmessengerjumin #707 #mysticmessengersaeran #mysticmessengerjaehee #アニメ #mysticmessengerzen #mm #mysticmessengeryoosung
That's why jaehee it's the best option... ♡ ☆ ♡ ☆ Credits to: monsohot93.tumblr.com If you repost please tag or credit the artist!! ♡ ☆ ♡ ☆ All the love,  MC. #mysticmessenger #mm #mysticmessengerjumin #mysticmessengerzen #mysticmessengeryoosung #mysticmessengerjaehee #mysticmessengersaeran #mysticmessengerseven #juminhan #yoosungkim #jaeheekang #hyunryu #zen #sevenceroseven #saeyoungchoi #saeranchoi #unknow
damn your lips are crusty it’s ok tho we love a crusty sister😤👌🏼🔥
He is sooooo cuteee in this picture!! ~A ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ : : : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : ❀~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ❀~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ L͜͡i͜͡k͜͡e͜͡ a͜͡n͜͡d͜͡ f͜͡o͜͡l͜͡l͜͡o͜͡w͜͡ @X͜͡.m͜͡y͜͡s͜͡t͜͡i͜͡c͜͡_f͜͡a͜͡n͜͡g͜͡i͜͡r͜͡l͜͡s͜͡.X͜͡ ——————————————————————————— Credits~~ Unknown artist DM if you know the artist Will take down if artist does not permit ——————————————————————————— : : : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : ❀~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ❀~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀💕//{I G N O R E T A G S}//💕 ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ #mysticmessengerray #mysticmessengersaeran #mysticmessengerunknown #mysticmessengermc #mysticmessenger #mysticmessengeryoosung #mysticmessengerjumin #mysticmessengerzen #707 #mysticmessengerjaehee #rfa #mysticmessengerrika #minteye #luciel #choitwins #MC #jaehee #zen #jumin #yoosung #ray #unkown #saeran #v #jihyunmysticmessenger #jihyunkim #jihyun #yoosungkim
Lol he is cute even if he can be mean at times :) ~A ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ : : : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : ❀~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ❀~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ L͜͡i͜͡k͜͡e͜͡ a͜͡n͜͡d͜͡ f͜͡o͜͡l͜͡l͜͡o͜͡w͜͡ @X͜͡.m͜͡y͜͡s͜͡t͜͡i͜͡c͜͡_f͜͡a͜͡n͜͡g͜͡i͜͡r͜͡l͜͡s͜͡.X͜͡ ——————————————————————————— Credits~~ Tumblr—> @/ blueplusiron Will take down if artist does not permit ——————————————————————————— : : : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : ❀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : ❀~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ❀~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀💕//{I G N O R E T A G S}//💕 ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ #mysticmessengerray #mysticmessengersaeran #mysticmessengerunknown #mysticmessengermc #mysticmessenger #mysticmessengeryoosung #mysticmessengerjumin #mysticmessengerzen #707 #mysticmessengerjaehee #rfa #mysticmessengerrika #minteye #luciel #choitwins #MC #jaehee #zen #jumin #yoosung #ray #unkown #saeran #v #jihyunmysticmessenger #jihyunkim #jihyun #yoosungkim
. . 🍷;Mystic Messenger schedules. 🍷;Mystic Messenger horarios. 2/15 𝓙𝓾𝓶𝓲𝓷 𝓻𝓸𝓾𝓽𝓮 ᴅᴀʏ 5 0:55 2:36 8:12 10:30 11:58 13:40 15:05 17:16 19:00 20:55 22:59 ᴅᴀʏ 6 0:40 2:50 8:30 10:01 12:22 14:48 16:12 18:00 19:20 20:44 23:11 ᴅᴀʏ 7 1:00 2:03 7:07 9:18 11:20 14:00 16:30 18:00 19:30 21:58 23:23 ᴅᴀʏ 8 0:59 2:12 8:30 9:55 11:43 13:15 15:30 17:22 19:00 21:03 23:17 ᴅᴀʏ 9 1:09 2:29 9:43 10:58 13:03 14:33 17:20 19:04 20:37 21:46 23:00 ᴅᴀʏ 10 0:44 2:13 8:19 10:47 13:40 15:26 17:40 18:45 19:58 22:38 23:50 ᴅᴀʏ 11 8:00 12:00 . . . 🍷;Ignore tags ♡. 🍷;Ignorar tags ♡. . . . #saeyoungmysticmessenger #mysticmessenger #mysticmessenger707 #707mysticmessenger #mysticmessengerseven #sevenzeroseven #defenderofjusticesevenzeroseven #zenmysticmessenger #mysticmessengerjumin #mysticmessengeryoosung #mysticmessengermemes #mysticmessengerjaehee #mysticmessengerjihyun #mysticmessengerunknown #raymysticmessenger #mysticmessengersaeranchoi #rikamysticmessenger #mysticmessengervanderwood #mysticmessengerelizabeth3rd #mysticmessengerespañol #mcmysticmessenger #mysticmessengerships #echogirlmysticmessenger #mysticmessengersarah #mysticmessengercomic #zenny #zenroute #juminroute #707route
Hani şu "Böyle görünüyorsanız bana ulaşın :)" gibisinden postlar oluyor ya, onu yapmayacağım. Diyeceğim ki: Eğer böyle görünüyorsanız kendinizi bir kutuya kapatın ve kimsenin sizi üzmesine hatta mümkünse bakmasına bile izin vermeyin. Çünkü üzülmeyi hak etmiyorsunuz... ~Ray #mysticmessenger #mysticmessengerray #mysticmessengersaeran #mysticmessengerunknown #ray #saeran #unknown #mysticmessengerzen #zen #hyun #mysticmessengerjaehee #jaehee #mysticmessengeryoosung #yoosung #707 #seven #luciel #saeyoung #mysticmessenger707 #mysticmessengersaeyoung #mysticmessengerv #mysticmessengerjihyun #jihyun #v #mysticmessengermc #mc #mysticmessengerelizabeth #elizabeththe3rd #mysticmessengerjumin #juminhan
next page →